All for Joomla All for Webmasters

AUTOTEH OÜ AUTORENT         E-P 8-18.       +372 5082266       info@autoteh.ee

Renditingimused

Kasutusvalduse lepingu tingimused

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Leping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb Sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta ja –ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga pretensioonide lahendamiseni.
1.2 Kasutusvalduse päeva pikkus on 24 tundi.
1.3 Kütus ei sisaldu kasutusvalduse hinnas. Sõiduk antakse Valdajale üle täis kütusepaagiga ja Valdajal on kohustus sõiduk tagastada täis kütusepaagiga.
1.4 Sõidukis on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Antud keelu eiramise korral on Omanikul õigus Valdajalt nõuda leppetrahvi 150€.
1.5 SÕIDUKI VIIMINE ÜLE EESTI VABARIIGI RIIGIPIIRI ON ILMA OMANIKU KIRJALIKU LOATA KEELATUD! Antud keelu eiramisel on Omanikul õigus nõuda Valdajalt leppetrahvi 1000€.
1.6 Sõidukit saab kasutusvaldusesse võtta 18-aastane isik, kellel on vähemalt 6 kuune juhistaaž. Lepingu sõlmimisel tuleb Omanikule esitada juhiload (ei aktsepteerita ajutisi juhilube), pass või ID kaart.
2. VALDAJA ÕIGUSED
2.1 Valdajal on õigus saada endale Sõiduki kasutamisest saadav tulu.
2.2 Kui Valdaja ei nõustu Omaniku poolt esitatud nõude või selle suurusega , on tal õigus esitada kohtusse hagi 30 päeva jooksul alates nõude kätte saamise päevast. Hagi tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ja Valdaja hilisemaid pretensioone ei arvestata.
3. VALDAJA KOHUSTUSED
3.1 Valdaja tasub kogu kasutusvalduse summa enne Sõiduki talle üleandmist. Broneeringu kinnituseks maksab Valdaja ette kokkulepitud summa, kuid mitte vähem kui 10% kasutusvalduse hinnast. Omanikul on õigus broneeringutasu endale jätta kui broneeringust loobutakse vähem kui 24 tundi enne selle algust. Kasutusvalduse tasu mittetähtaegsel tasumisel on Valdaja kohustatud tasuma viivist 1% päevas tasumata summalt. Kui Valdaja soovib tagastada sõiduki enne Lepingus märgitud aega, kohaldab Omanik hinnakirja seda osa, mis sätestab kasutusvalduse tasu tegelikult kasutatud päevadele vastavaks perioodiks.
3.2 Valdaja on kohustatud Sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist, veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus, ning tegema vastavasisulise märke kasutusvalduse lepingusse. Allkirjastatud lepingu puhul eeldatakse pretensioonide puudumist.
3.3 Valdaja kohustub Sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile ja headele tavadele.
3.4 Valdaja on kohustatud hooldama sõidukit heaperemehelikult ja kõrvaldama omal kulul tavapärase korrashoiu ja remondiga kaasnevad puudused (VÕS § 345 lg 1).
3.5 Valdajal on õigus kasutada Sõidukit üksnes sihtotstarbeliselt. Sõidukit tuleb juhtida vastavalt valmistajatehase juhendile. Valdaja on kohustatud sõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne. Vastasel korral on Omanikul õigus Valdajalt nõuda leppetrahvi 200€ ja tekitatud kahjude hüvitamist.
3.6 Valdaja on kohustatud Sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõttes.
3.7 Valdaja on kohustatud Sõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks v.a. teisele juhile, kes on märgitud käesoleval lepingul, olles ise kaasas.
3.8 Valdaja on kohustatud veenduma enne igat sõitu Sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni. Valdajal on kohustus kontrollida õlide ja muude vedelike olemasolu süsteemides. Juhul, kui sõidukile tekkinud vigastus on tingitud õlide või muude vedelike vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik sõiduki remontimisega seotud kulud valdaja.
3.9 Valdaja on kohustatud Sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ette nähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Valdaja.
3.10 Valdaja on kohustatud tegema kõik, et vältida Omanikule ja kolmandatele isikutele kahju tekkimist.
3.11 Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on Valdaja kohustatud viivitamatult teavitama Omanikku juhtunust. Kui tegemist on olukorraga, kus Valdajal tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on valdaja kohustatud seda tegema.
3.12 Valdaja on kohustatud tagastama Sõiduki lepingus märgitud kasutusvalduse perioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ettenähtud ajal. Sõidukit ei tohi hüljata. Sõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Valdaja kohustatud viivitatud aja eest tasuma kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Valdaja vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis Omanikule seoses hilinemisega tekib.
3.13 Kahju tekkimisel Omanikule ja/või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on Valdaja ja teine juht kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama Omanikule kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks, võib seda esitada Omanikule erandkorras ka lepingus toodud e-maili aadressile, varustades seletuse digitaalallkirjaga.
3.14 Valdaja kohustub andma sõiduki üle ja tagastama puhtana. Kui Sõiduk vajab tagastamisel puhastust, tuleb Valdajal tasuda puhastuse eest 10-200€ sõltuvalt sõiduki seisukorrast.
3.15 Valdaja kohustub Omaniku nõudmisel koheselt tasuma kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine. Ühegi kahju maksmine ei vabasta Valdajat kasutusvalduse tasu maksmisest nende päevade eest, millal kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.
4. VALDAJA VASTUTUS
4.1 Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Valdaja ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra). Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Valdaja hüvitama Omanikule kõik tekkinud kahjud.
4.2 Valdaja vastutab täielikult kõikide Sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.
4.3 Sõiduki kahjustamisel enda või kolmandate isikute poolt kannab kahju Valdaja.
4.4 Kui Valdaja või teine juht on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju Omanikule või kolmandale isikule tahtlikult, kannab Valdaja kahju täielikult.
4.5 Valdaja kannab kahju täielikult, mis on tekitatud kui Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all.
4.6 Kui Valdaja annab Sõiduki üle kolmandale isikule, kannab Valdaja täielikult Omanikule või kolmandatele isikutele tekitatud kahju.
4.7 Kui Sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Valdaja omavastutus 20% renditud Sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu tasu, kui Valdaja tagastab Omanikule Sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsioonipuldi. Kui Valdaja antud punktis nimetatud juhul Sõiduki dokumente, signalisatsioonipulti ja võtmeid Omanikule ei tagasta, on Valdaja vastutav Sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Omanikule tekitatud kahjud. Kui Sõiduk on väljunud Valdaja valdusest kelmuse teel, on Valdaja vastutav Omaniku ees Sõiduki täisväärtuse pluss kahe kuu kasutusvalduse tasu ulatuses.
4.8 Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Valdaja kohustatud tasuma arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Sõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.
4.9 Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Valdaja.
4.10 Sõiduki dokumentide, võtmete ja purunenud rehvi ja/või velje eest või puuduliku varustusega Sõiduki tagastamisel tasub Valdaja Omanikule leppetrahvi 200€ iga kaotatud, lõhutud või puuduva dokumendi või eseme kohta.
4.11 Sõiduki tagastamisel kütusepaagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud, maksab Valdaja puuduva kütuse eest 2,00 eurot liitri kohta.
4.12 Sõiduki hülgamisel tasub Valdaja Omanikule leppetrahvi Sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.
4.13 Valdaja on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduserikkumiste korral kõik trahvid ja nõuded ning leppetrahvid vastavalt seaduses sätestatud korrale ning Omaniku kehtivate hinnakirjade alusel. Parkimistrahvid, millest Omanikku ei ole teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.
4.14 Kui Valdaja osaleb Sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Omaniku kindlustusriski koefitsent suureneb, tasub Valdaja lisaks omavastutusele ühekordset leppetrahvi 150.- EUR.
5. OMANIKU KOHUSTUSED
5.1 Omanik kohustub Sõiduki Valdajale üle andma ja vastu võtma lepingus märgitud kohas ja ajal.
5.2 Omanik kohustub täitma lepingut heas usus.
5.3 Omanik kohustub teostama Sõiduki regulaarset tehnilist hooldust.
6. OMANIKU ÕIGUSED
6.1 Omanikul on õigus nõuda tagatisraha. Tagatisraha suurus oleneb kasutada antud sõidukist.
6.2 Omanikul on õigus kontrollida Sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.
6.3 Omanik määrab Sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse, sõltumata Sõiduki asukohast.
6.4 Omanikul on õigus lõpetada Kasutusvalduse leping ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui Valdaja või teine juht äratab kahtlust, rikub Kasutusvalduse lepingu tingimusi, ei tule toime Sõiduki kasutamisega, on esitanud Kasutusvalduse lepingu sõlmimisel valeandmeid, kasutab Sõidukit pahatahtlikul eesmärgil, on Omanikku eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või Omaniku huvid.
6.5 Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ärajäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju Valdaja või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu hüvitamisele Omaniku poolt. Need kulud jäävad Valdaja enda kanda. Võimalusel tagab Omanik vahetusauto. Kui rike tekib kasutusvalduse ajal ja puudub Valdaja tahtlik või ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises, võib Valdaja nõuda kuni 10 protsendilist hinnaalandust sõlmitud kasutusperioodi eest, kui Omanikul puudub võimalus Sõiduki asendamiseks teisega.
6.6 Kui Valdaja ei ole tasunud arvet tähtajaks, on Omanikul õigus Valdaja andmed avaldada maksehäireregistris ja ühepoolselt loovutada võlanõue kolmandatele isikutele. Võlgade sissenõudmisega seotud kulud tasutakse Valdaja poolt.
7. LÕPPSÄTTED
7.1. Lepingust tulenevad vaidlused, milles pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele Tartu Maakohtu Võru Kohtumajas.
7.2. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.
7.3. Valdaja kinnitab, et on saanud sõiduki kasutusvalduse lepingu tingimused kätte, on need läbi lugenud, tingimuste sisust ja mõttest aru saanud ning nõustub Lepingu kõigi tingimustega.